Étkeztetés

AZ ÉTKEZTETÉS CÉLJA, FELADATA 

 

“A többször módosított 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében alapellátás keretében az intézmény biztosítja az étkeztetést, a fenntartó által a szolgáltatóval kötött ellátási szerződés útján. Az étkeztetés szolgáltatás nyújtásának célja, a szociálisan rászorulók alapvető fiziológiai szükségletének kielégítésében való segítségnyújtás. Az étkeztetés szolgáltatás feladata, hogy gondoskodjon azon szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. “

 

A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK 

 

“Az étkeztetés szolgáltatást a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szociális Alapszolgáltatási Egysége biztosítja. A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi.”

 

“Ambrózfalva községben Csanádpalota Város Önkormányzata és a Rokolya Zoltán vállalkozó (6914 Pitvaros, Arany János u. 3.) által kötött vállalkozási szerződés alapján.”

 

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAI

 

A munkatársak számára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg. A szociális szolgáltatást végzők számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják. Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyi jogaikat. Munkájukat elismerjék. Megfelelő munkavégzési körülmények között dolgozhassanak.

Hozzá tartozik egy magyarázó honlap, ahol 181 oldalas szakmai program érhető el.

 

http://www.csanadpalota.hu/kozadattar/SZMSZ-ek/szakmai-program.pdf